دعاوی مربوط به پیش‌فروش و پیش‌خرید مسکن و آپارتمان در دادگستری و اختلاف بر سر نحوه تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان ، بخش مهمی از دعاوی قضایی می‌باشند. این دعاوی ممکن است پیرامون نحوه‌ی تنطیم قرارداد پیش فروش آپارتمان و یا موارد دیگر مابین پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده یا مالک اصلی در یک طرف و یا توسط اشخاص ثالث علیه طرفین قرارداد مطرح گردند.

به طور کلی، دعاوی مربوط به پیش‌فروش و پیش‌خرید شامل موارد زیر می‌شوند:

الزام به تنظیم سند رسمی:

این درخواست ممکن است توسط پیش‌خریدار برای تنظیم یک سند رسمی و معتبر درخواست شود تا حقوق و تعهدات طرفین به صورت قانونی ثبت گردد.

ساخت و تکمیل:

این دعوا معمولاً توسط پیش‌خریدار مطرح می‌شود و به این معنی است که پیش‌فروشنده مسئولیت ساخت و تکمیل آپارتمان را به درستی و به موقع برعهده نگرفته است.

تفکیک سند و اخذ پایان کار:

در برخی موارد، پیش‌خریدار ممکن است ادعا کند که پیش‌فروشنده مسئولیت تفکیک سند و اخذ مدارک پایان کار را عملی نکرده است.

تحویل:

 این دعوا مربوط به عدم تحویل مسکن یا آپارتمان در زمان مقرر است و معمولاً توسط پیش‌خریدار مطرح می‌شود.

عدم تطابق ساختمان با نقشه یا مصالح:

در برخی موارد، پیش‌خریدار ممکن است ادعا کند که ساختمان ساخته شده با نقشه یا مصالح مورد توافق همخوانی ندارد.

خسارات:

 در صورت وقوع خسارت‌های ناشی از عملکرد نامطلوب پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار ممکن است درخواست جبران خسارت را مطرح کند.

پرداخت الباقی ثمن:

اگر پیش‌خریدار عدم پرداخت الباقی ثمن معامله را ادعا کند، این موضوع ممکن است در دعوای قضایی به چالش کشیده شود.

فسخ قرارداد:

 این دعوا مربوط به فسخ قرارداد پیش‌فروش و پیش‌خرید است و ممکن است توسط پیش‌فروشنده مطرح شود.


دعاوی مربوط به قراردادهای پیش فروش و پیش خرید آپارتمان، در حالی که دارای پیچیدگی‌های حقوقی است، در بسیاری از موارد یک طرف آن افراد عادی و طرف دیگر سازندگان و پیمانکاران حرفه‌ای هستند. موضوع این قراردادها معمولاً به طور مستقیم با خانه و مسکن مردم ارتباط دارد و جالب است که بخش قابل‌توجهی از دعاوی در دادگستری نیز مربوط به اختلافات حاصل از این قراردادها است.

دعاوی پیش فروش و پیش خرید مسکن و آپارتمان عموماً شامل مواردی نظیر الزام به تنظیم سند رسمی، ساخت و تکمیل، تفکیک سند و اخذ پایان کار، تحویل، عدم تطابق ساختمان با نقشه یا مصالح، خسارات و غیره است که عموماً از سوی پیش خریداران مطرح می‌شود. همچنین، دعاوی مربوط به الزام به پرداخت الباقی ثمن و فسخ قرارداد نیز معمولاً توسط پیش فروشندگان مطرح می‌شود.